• Lưu ý: Khi nhập số serial, hãy  nhập dấu gạch ngang (-) giữa 6 ký tự đầu và 6 ký tự cuối, ví dụ: ABC011-000001.